FABRYKA NARZĘDZI SPECJALNYCH FERMOT SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie nowego sposobu wielotaktowego formowania metalowych elementów systemów bezpieczeństwa w branży motoryzacyjnej z zastosowaniem selektywnego indukcyjnego nagrzewania”

Wartość projektu: 5 373 870,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 966 050,00 PLN

Więcej informacji odnosnie projektu w zakładce projektu poniżej.

Pozostałe zrealizowane projekty, przy których realizacji otrzymaliśmy wsparcie z Funduszy Europejskich:

 • W roku 2006 – projekt  „Wzmocnienie pozycji Fermotu na międzynarodowym rynku narzędzi precyzyjnych”w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Priorytet 2. Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw Działanie 3: Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje
 • W roku 2012 – projekt Inwestycje w nowoczesny park maszynowy szansą na rozwój przedsiębiorstwa Fermot” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013, Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • W roku 2017 – projekt „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w produkcji narzędzi postępowych kierunkiem rozwoju FNS FERMOT S.A.” w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Działanie II.3. Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1: Innowacje w MŚP
 • W roku 2020 – Fermot otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla FERMOT S.A.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Wdrożenie nowego sposobu wielotaktowego formowania metalowych elementów systemów bezpieczeństwa w branży motoryzacyjnej z zastosowaniem selektywnego indukcyjnego nagrzewania

Projekt realizowany w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

FABRYKA NARZĘDZI SPECJALNYCH FERMOT SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie nowego sposobu wielotaktowego formowania metalowych elementów systemów bezpieczeństwa w branży motoryzacyjnej z zastosowaniem selektywnego indukcyjnego nagrzewania”

Cele i planowane efekty projektu:

Celem projektu jest wdrożenie do oferty przedsiębiorstwa innowacyjnej technologii wielotaktowego formowania metalowych elementów systemów bezpieczeństwa w branży motoryzacyjnej z zastosowaniem selektywnego indukcyjnego nagrzewania, będącej rezultatem przeprowadzonych prac B+R.

Nowa metoda bazuje na lokalnym zwiększeniu temperatury formowanej blachy w ograniczonym zakresie jej pola powierzchni, z której będzie formowany wyrób gotowy. Takie podejście przyczynia się do wyeliminowania lokalnych defektów strukturalnych wytłoczek, bez konieczności stosowania dodatkowych operacji technologicznych. Nowy sposób wytwarzania eliminuje wiele istniejących niedogodności technologicznych, produkcyjnych, konstrukcyjnych, co istotnie wpływa na obniżenie technicznego kosztu wytworzenia wytłoczki, a przede wszystkim umożliwia wytwarzania elementów trudnych technologicznie.

Efektem realizacji projektu będzie, m. in.:

 • wprowadzenie innowacji procesowej, pozwalającej na zmniejszenie kosztów i zwiększenie możliwości technologicznych,
 • wzrost konkurencyjności przez zaoferowanie produktu będącego odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku,
 • zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne,
 • zwiększenie aktywności firmy na rynkach międzynarodowych,
 • podniesienie poziomu innowacyjności oraz znaczny rozwój technologiczny firmy,
 • budowa wizerunku firmy jako innowacyjnej i prośrodowiskowej,
 • stworzenie nowych miejsc pracy.

Wartość projektu: 5 373 870,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 966 050,00 PLN